Shoji Ueda

Ken Domon photographiant Shoji Ueda 1947

Shoji Ueda taking picture of Ken Domon on the dunes, 1950. photo by Yoichi Midorikawa

Yoichi Midorikawa Shoji Ueda taking picture of Ken Domon on the dunes, 1950

Shoji Ueda Dunes 1986

Shoji Ueda, Dunes, Portrait de Monsieur Sohji Yamakawa, 1984

Shoji Ueda, Dunes,

Shoji Ueda, Dunes, Portrait de Monsieur Sohji Yamakawa, 1984

Shōji Ueda, 1949

Shōji Ueda, 1949

Shoji Ueda, Girls, 1945

Shoji Ueda, Girls, 1945

Shoji Ueda

Shoji Ueda, 1949

Shoji Ueda, Portrait dans les dunes, circa, 1950.

Shoji Ueda, Portrait dans les dunes, circa, 1950

 

Advertisements