Shomei Tomatsu

Shomei Tomatsu Hateruma Island, 1971

Shomei Tômatsu, Protest Series,Tokyo, 1969

Shomei Tômatsu, Kadena, Okinawa, 1969

Shômei Tômatsu Chewing Gum and Chocolates, Yokosuka, Kanagawa Prefecture, (American Sailors), 1969

Shômei Tômatsu Coca-Cola, Tokyo, 1969

Shomei Tomatsu Hairstyle, Tokyo 1969

Shomei Tomatsu Card Game, Zushi, Kanagawa, 1964 Eiko ôshima, Actress in the Film Shiiku 1961

Shomei Tomatsu Untitled, from the series Eros, Tokyo. 1969

Shomei Tomatsu Blood & Rose 2, Tokyo, 1969

Shomei Tomatsu Card Game, Zushi, Kanagawa, 1964

SHOMEI TOMATSU, Hibakusha Tsuyo Kataoka, Nagasaki, 1961

 SHOMEI TOMATSU, Hibakusha Tsuyo Kataoka, Nagasaki, 1961

Advertisements